eu4cons-logo

Avocatul tău

Rolul instanţei de judecată în judecarea litigiilor de consum

Litigiile de consum în faza judiciară se examinează în cadrul procesului civil, ce reprezintă un şir de acţiuni întreprinse de instanţa de judecată şi participanţii la proces în legătură cu examinarea şi soluţionarea cauzelor civile şi executarea hotărârilor judecătoreşti. Toate aceste acţiuni au loc într-o strictă consecutivitate, iar fiecare acţiune procesuală este prevăzută de lege. Principalul act legislativ care prevede cum se desfăşoară procesul civil, toate acţiunile care urmează să fi întreprinse în cadrul procesului civil, cine sunt participanţii în cadrul procesului civil este Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova nr.225 din 30.05.2003.

Dreptul la apărare împotriva celor care violează drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei  este prevăzut chiar de Constituţia Republicii Moldova, în art.20. Organele care sunt împuternicite de Constituţie să facă dreptate în astfel de cazuri sunt instanţele de judecată. Instanţa de judecată este unicul organ competent să înfăptuiască justiţia în Republica Moldova. Anume în instanţa de judecată se adresează persoana pentru apărarea drepturilor sale.

 1. Competenţa jurisdicţională
 • instanţa de fond
  • judecătoria de sector sau de raion, ce există în fiecare raion al Republicii Moldova.
  • după locul de trai al consumatorului; Important, în mun. Chişinău, începând cu 01.01.2019 instanţa specializată în litigiile civile şi comerciale este Judecătoria Chișinău, sediul Centru.
  • sau aflării sediului comerciantului (cu excepţia litigiilor din mun. Chişinău, vezi nota supra).
  • consumatorul se poate adresa direct în instanţă sau după parcurgerea fazei prejudiciere (la alegere);
  • consumatorul din 01.01.2012 este scutit să achite taxa de stat.
  • medierea judiciară din 05.05.2017 în litigiile de consum este obligatorie
 • instanţa de apel
  • cu depunerea cererii de apel la hotărârea primei instanţe în adresa Curţii de apel;
  • la momentul actual, există 5 Curţi de Apel.
 • instanţa de recurs (Curtea Supremă de Justiţie)
  • cu depunerea cererii de recurs la hotărârea primei instanţe în adresa Curţii Supreme de Justiţie.
 1. Actele necesare pentru adresarea în instanţa de judecată referitor la litigiile de consum
 • la completarea cererii de chemare în judecată este important de indicat corect toate datele agentului economic şi ale consumatorului. La depunerea acțiunii consumatorul în temeiul art. 85 CPC este scutit de la plata taxei de stat, instanța de judecată încasează taxa de stat din contul pîrîtului în cazul unei eventuale hotărâri de admitere a acțiuni). Prevederea este în vigoare din 01.12.2012. Conţinutul cererii de judecată trebuie să cuprindă:
  • instanța căreia îi este adresată;
  • numele sau denumirea consumatorului, domiciliul lui;
  • numărul de telefon, numărul de fax, poşta electronică sau alte date de contact ale consumatorului;
  • numele sau denumirea agentului economic, domiciliul ori sediul lui;
  • numărul de telefon, numărul de fax, poşta electronică sau alte date de contact ale agentului economic, în cazul în care consumatorul dispune de aceste date;
  • numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, poşta electronică sau alte date de contact ale reprezentantului consumatorului;
  • esenţa încălcării sau a pericolului de încălcare a drepturilor, libertăţilor sau intereselor legitime ale consumatorului, pretenţiile lui;
  • circumstanţele de fapt şi de drept pe care consumatorul îşi întemeiază pretenţiile şi probele de care acesta dispune în momentul depunerii cererii;
  • pretenţiile consumatorului către agentul economic;
  • valoarea acţiunii, dacă aceasta poate fi evaluată;
  • documentele anexate la cerere.
 • la dosar se vor anexa probele ce vor demonstra cheltuielile consumatorului, şi anume:
  • tichete de transport;
  • taxa de expertiză, dacă a achitat-o consumatorul;
  • cecuri şi bonuri de plată ce au legătură cu produsul sau serviciul defectuos;
  • bonuri fiscale cu privire la cheltuieli de produse medicamentoase sau îngrijiri medicale;
  • alte probe relevante obiectului litigiului de consum. Probe pot servi informaţiile care au importanţă majoră pentru soluţionarea corectă a cauzei şi care pot confirma sau nega un şir de fapte pe care se bazează pretenţiile sau obiecţiile părţilor. Aceste informaţii pot fi obţinute din explicaţiile părţilor şi ale altor persoane interesate în soluţionarea pricinii, din depoziţiile martorilor, din înscrisuri, probe materiale, înregistrări audio-video, din concluziile experţilor.
 • la dosar se vor anexa probele ce vor demonstra suferinţele morale ale consumatorului, de exemplu:
  • copia buletinului de boală;
  • copia unor invitaţii, la care a lipsit consumatorul din vina unei intoxicaţii;
  • copia certificatului de internare în spital;
  • copia certificatului cu privire la invitaţia Asistenţei medicale urgente 903.
 • la dosar se vor anexa şi alte documente ce demonstrează legătura consunatorului cu agentul economic vinovat, cum ar fi:
  • facturi fiscale;
  • cutii de ambalare a produsului pe care s-au păstrat datele agentului economic.
   De exemplu, cutia de la încălţăminte;
  • contracte de consum;
  • acte de predare/primire a bunului;
  • corespondenţa poştală sau de pe internet între consumator şi agentul economic;
  • extrasul apelurilor telefonice între consumator şi agentul economic.

Counter

 • 11435Total vizitatori:
 • 35astăzi:
 • 33ieri:
 • 1online: